logo 

 
 
 Nirvana Voyages Pvt. Ltd

Fair & Festivals

Rajasthan Tourism Festival Calendar 2010-2015

Fairs & Festivals Place 2012 2013 2014 2015
           
Camel Festival Bikaner 8-9 Jan. 26-27 Jan. 15-16 Jan. 4-5 Jan.
Nagaur Fair(Ramdeoji Cattle Fair) Nagaur 30Jan.-2 Feb 17-20 Feb. 6-9 Feb. 26-29 Jan.
Desert Festival Jaisalmer 5-7 Feb. 23-25 Feb. 12-14 Feb. 1-3 Feb.
Beneshwar Fair Beneshwar
(Dungarpur)
3-7 Feb. 21-25 Feb. 10-14 Feb. 30 Jan-3 Feb.
Braj Festival Bharatpur 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb. 2-4 Feb.
Elephant Festival Jaipur 7 Mar. 26 Mar. 16 Mar. 5 Mar.
Kailadevi Fair Karauli 19 Mar. 7 Apr. 28 Mar. 17 Mar.
Gangaur Festival Jaipur 25-26 Mar. 13-14 Apr. 2-3 Apr. 22-23 Mar.
Mewar Festival Udaipur 25-27 Mar. 13-15 Apr. 2-4 Apr. 22-24 Mar.
Mahaveerji Fair Mahaveerji 1-6 Apr. 20-25 Apr. 8-15 Apr. 28 Mar.-4 Apr.
Summer Festival Mount Abu 4-6 May 23-25 May 12-14 May 2-4 May
Teej Festival Jaipur 22-23 July 9-10 Aug. 30-31 July 17-18 Aug.
Kajli Teej Bundi 4 Aug. 22-23 Aug. 12-13 Aug. 31 Aug.- 1 Sept.
Dussehra Festival Kota 22-24 Oct. 12-14 Oct. 1-3 Oct. 21-22 Oct.
Matasya Festival Alwar 22-23 Oct. 12-13 Oct. 2-3 Oct. 21-22 Oct.
Marwar Festival Jodhpur 28-29 Oct. 17-18 Oct. 7-8 Oct. 26-27 Oct.
Pushkar Fair Pushkar
(Ajmer)
20-28 Nov. 9-17 Nov. 30 Oct.- 6 Nov. 18-25 Nov.
Chandrabhaga Fair Jhalawad 27-29 Nov. 16-18 Nov. 5-7 Nov. 24-26 Nov.
Bundi Utsav Bundi 1-3 Dec. 20-21 Nov.    
Winter Festival Mount Abu 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec. 29-31 Dec.